N, 1.06.2023
Liikleja

Mis vahe on drooni käitamisel avatud ja erikategoorias?

Transpordiamet
Facebook Twitter
Foto: Shutterstock

Droonide lennutamiseks vajaliku loa taotlemiseks on esmalt vaja välja selgitada, mis on planeeritud käitamise vajadused ja eesmärk. Sellest oleneb, millises kategoorias käitama peab ning millist luba on drooni lennutamiseks vaja.

Droonide käitamine jaguneb kolmeks: avatud kategooria, erikategooria ja sertifitseeritud kategooria. Transpordiameti mehitamata õhusõidukite juhtivinspektor Mait Rõõmus selgitab, et avatud kategoorias on lihtsamad nõuded, aga samas on lennutamine piiratum. Erikategoorias on käitamise ampluaa lai, ent sel puhul tuleb käitajal teha teatud tegevused, et lend üldse toimuda saaks.

„Avatud kategooria hõlmab väiksema riskiga seotud droonikäitamisi, kus ohutus on tagatud, täites selleks konkreetseid määrusest tulenevaid tingimusi. Regulatsioonis on ette kirjutatud, kuidas lennutada tohib: maksimaalne kõrgus 120 meetrit, lennutamine visuaalses otsenähtavuses, õhusõiduki maksimaalne kaal 25 kg. Drooni ei tohi lennutada inimrühmade kohal, samuti ei tohi vedada ohtlikke kaupasid,“ selgitab Rõõmus. „Nõudeid kaugpiloodile ja käitamisele on vähem, aga kui neid tingimusi ei suudeta täita ja kui kasvõi üks avatud kategooria tingimus on täitmata, liigitub lennutamine erikategooria alla.“

Erikategooria puhul peab käitaja saama Transpordiametilt vastava loa, mis üldjuhul tähendab käitajale riskihindamisi ning kindlaid protseduure, et lennutamine oleks ohutu. Erikategooria käitamisluba võivad vajada näiteks filmitegijad või elektriliinide seire ja pakivedude teostajad. Rõõmus rõhutab, et enne loa taotlemist tuleb välja selgitada, millised on planeeritud käitamise vajadused ja eesmärk ning valida vastavalt sellele sobiv lähenemisviis. See aitab esitada õiged taotlused ja saada hiljem käitamisluba, mis katab planeeritud operatsioonide sisu.

Reeglite teadlik ja teadmatu eiramine tekitab suurt ohtu

Reeglite mitteteadmine ei vabasta nende täitmise kohustusest, hooletu käitamise tõttu võib kahju tekkida lisaks maal paiknevatele inimestele ja varale ka veel lennuohutusele. Tagajärjed võivad olla päris kurvad,“ nendib Rõõmus. „Reeglite rikkumise puhul tuleb võtta vastutus ning kui neid rikutakse tahtlikult, tuleb algatada väärteomenetlus. Transpordiameti eesmärk ei ole kedagi trahvida, eelkõige soovime, et inimeste teadlikkus mehitamata lennunduse nõuetest paraneks, selle kaudu ka üleüldine lennuohutus.“

Üldiselt lisab ta, et huvi droonide lennutamise vastu on suur. Lisaks on mitmetes valdkondades droonide kasutamisest palju abi ning nende kasutamine on väga laialdane.

Kuidas taotleda erikategooria käitamisluba?

Käitamisloa taotlemine on üks kõige levinum viis taotleda Transpordiametilt luba erikategoorias käitamiseks. Käitamisloa taotlemiseks tuleb Transpordiametile saata aadressile info@transpordiamet.ee vastav taotlus. Taotlusele peaks lisama käitamise käsiraamatu ja dokumendid, mis tõendavad käitamise nõuete täitmist. Nende hulka kuuluvad SORA (Specific Operations Risk Assessment) riskianalüüs või PDRA (Pre-Defined Risk Assessment) vastavushindamise tabelid ning kõik muud dokumendid, mis tõendavad riskianalüüsist tulenevate turvalisuse nõuete täitmist. Käitamisloa taotlemise menetlemine võib võtta ligi 90 päeva, kuid aeg pikeneb, kui taotluses on parandamist või täiendamist vajavaid aspekte.

Käitamisluba pole ainus erikategoorias käitamise võimalus. Näiteks saab alates 1. jaanuarist 2024 lennata ka käitamisteatise alusel, millega käitaja deklareerib oma lennutegevuse ning lennutab vastavalt regulatsioonis toodud stsenaariumitele. Käitamisteatis on oma olemuselt piiravam kui käitamisluba. Taotleda saab ka LUC sertifikaati (Light UAS Operator Certificate), mis väljastatakse ainult juriidilistele isikutele ning millega antakse käitajale mehitamata õhusõiduki käitamise erinevad õigused, mille alusel saab käitaja oma lende teha. Näiteks on üks selline õigus käitajal iseseisvalt riskihindamisi läbi viia ja neid hinnata.

Transpordiameti kodulehelt leiab lubade, taotluste ja selleks vajalike juhiste kohta detailsema informatsiooni: transpordiamet.ee/erikategooria.

Värskelt drooni soetanud avatud kategooria käitaja peaks enne lendu külastama järgnevaid lehekülgi:

Mehitamata õhusõiduki käitajaks saab end registreerida siin

Uus kaardirakendus on leitav siit

Loe droonilennutamise reeglite kohta lähemalt siit

Juhendmaterjalid riskihindamiseks on leitavad siit

Facebook Twitter
Tagasi üles